INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej także jako: „Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez CANAL+ Polska S.A.:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO [*] w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zawarcie i realizacja umowy, sprzedaż usług i produktów, obsługa klienta, świadczenie usług, udzielanie odpowiedzi na pisma, reklamacje, wnioski, obsługa płatności i rozliczeń, obsługa serwisowa (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CANAL+ Polska S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
c) prowadzenia analiz, w tym: biznesowych, statystycznych oraz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,
d) zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nadużyć,
e) weryfikacja klienta,
f) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności (tj. wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa);
4) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor),
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług audiowizualnych (np. z dekodera, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę programową. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) korzystania z usług telewizyjnych oraz 2) korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce Prywatności dostępnej na https://pl.canalplus.com/polityka-prywatnosci
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych CANAL+ Polska S.A.,
e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z CANAL+ Polska S.A., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez CANAL+ Polska S.A.,
f) marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących, np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych abonentowi przez Administratora.

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez CANAL+ Polska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS, MMS, powiadomienia push), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, dekoder, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy
oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących CANAL+ Polska S.A.,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
d) prowadzenia analiz i statystyk, zapobiegania, wykrywania i eliminowania nadużyć, dokonywania weryfikacji klienta, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w celu zapewnienia rozliczalności przez Administratora;
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi
na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione w pkt. 1) – 7) powyżej można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (iod@canalplus.pl) lub poprzez kontakt z CANAL+ Polska S.A. (adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu CANAL+ Polska S.A.): np. agenci handlowi (np. sieć sprzedaży), call center, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, nabywcy wierzytelności, banki, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencje marketingowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 ust. 2 RODO): informujemy, że: 1) w przypadku gdyby zalegał/a Pan/i z zapłatą za świadczone usługi, w ramach działań windykacyjnych mogą być podejmowane wobec Pana/i w sposób automatyczny decyzje o ograniczeniu korzystania z usług do czasu uregulowania zaległości (na te decyzje będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia); 2) ocena Pana/i wiarygodności płatniczej również odbywa się w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które pozyskamy z biur informacji gospodarczej i może mieć wpływ na odmowę zawarcia umowy.

Transfer danych osobowych do państw trzecich: nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein). Niemniej jednak, jeśli pojawi się taka konieczność, zastosujemy przepisy RODO i zapewnimy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w trakcie ich transferu.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W CANAL+ Polska S.A.
Anna Hryńko iod@canalplus.pl


Przeczytaj więcej o Polityce Prywatności 

Przeczytaj więcej o cookies w serwisie Platformy CANAL+

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kompletowanie zamówienia