head-na-strony-informacyjne_desktop_2360x1174_03

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez ITI Neovision S.A z siedzibą w Warszawie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 (dalej także jako: „Administrator”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochronydanych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A.:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[*] w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ITI Neovision S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora,
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A.,
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z ITI Neovision S.A., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez ITI Neovision S.A.,
e) marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych abonentowi przez Administratora,
f) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług audiowizualnych (np. z dekodera, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę programową.

W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

1) korzystania z usług telewizyjnych oraz

2) korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na http://pl.canalplus.com/polityka-prywatności.

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez ITI Neovision S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS, MMS), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, dekoder, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Informujemy, iż w przypadku gdyby zalegał/a Pan/i z zapłatą za świadczone usługi, w ramach działań windykacyjnych mogą być podejmowane wobec Pana/i w sposób automatyczny decyzje o ograniczeniu korzystania z usług do czasu uregulowania zaległości. Na te decyzje będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,
8) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl) lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
9) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
Prawa wymienione w pkt 1) – pkt 8) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@canalplus.pl lub adresu korespondencyjnego podanego na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): np. agenci handlowi, call center, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W ITI NEOVISION S.A.
Anna Hryńko iod@canalplus.pl


Przeczytaj więcej o Polityce Prywatności 

Przeczytaj więcej o cookies w serwisie Platformy CANAL+

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).