head-na-strony-informacyjne_desktop_2360x1174_01

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW CANAL+ Polska W ORANGE

W związku z tym, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej także jako: „Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez CANAL+ Polska S.A.:

1) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO[*] w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CANAL+ Polska S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora,
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych CANAL+ Polska S.A.,
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z CANAL+ Polska S.A., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez CANAL+ Polska S.A.

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez CANAL+ Polska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS, MMS), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, dekoder, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Informujemy, że w przypadku zalegania z zapłatą za świadczone usługi, w ramach działań windykacyjnych mogą być podejmowane w sposób automatyczny decyzje o ograniczeniu korzystania z usług do czasu uregulowania zaległości. Na te decyzje będą miały wpływ m. in. wysokość i okres zadłużenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy
oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących CANAL+ Polska S.A.,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi
na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione w pkt. 1) – 7) powyżej można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z CANAL+ Polska S.A. (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu CANAL+ Polska S.A.): np. agenci handlowi, call center, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencje marketingowe.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W CANAL+ Polska S.A.
Anna Hryńko iod@canalplus.pl


Przeczytaj więcej o Polityce Prywatności
Przeczytaj więcej o cookies w serwisie nc+

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).