KLAUZULA INFORMACYJNA CANAL+ Polska S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

(obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO1)

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A.2  (dalej jako: „Administrator” lub „CANAL+”). Oznacza to, że jesteśmy podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w związku z prowadzonym przez nas procesem rekrutacyjnym.

W zakresie opisanym poniżej CANAL+ i GROUPE CANAL+ SA3  (dalej jako: „GROUPE CANAL+”) pełnią rolę Współadministratorów (dalej także jako: „Współadministratorzy”), co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 26 RODO Współadministratorzy zawarli stosowne porozumienie.

 

2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl lub korespondencyjnie: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Te dane kontaktowe służą również jako punkt kontaktowy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Współadministratorów.

 

3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z Twoją odpowiedzią na ogłoszenie o pracę w CANAL+.

 

4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę (dane niezbędne do zawarcia umowy);
 2. na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora (zgoda może zostać odwołana w każdym czasie);
 3. na podstawie zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie);
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
 5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata, który najlepiej pasuje do określonego stanowiska pracy. Administrator stosuje profilowanie w postaci wyszukiwania i grupowania kandydatów. Profilowanie polega na ocenie w postaci analizy lub prognozy kwalifikacji kandydata, umiejętności, predyspozycji zawodowych, znajomości języków obcych lub innych wskazanych cech, które są istotne przy wyborze kandydata na określone stanowisko pracy w CANAL+. W żadnym przypadku nasza ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania decyzji dotyczących udziału kandydata w rekrutacji czy jej wyników. Pomaga nam jedynie podjąć pewne wstępne decyzje w stosunku do kandydata w danej rekrutacji, w tym także dokonać obiektywnej i mierzalnej oceny zgłoszenia kandydata. Podczas szczegółowej analizy kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji danego kandydata na określone stanowisko w CANAL+ korzystamy z systemu GROUPE CANAL+, który za pomocą różnych narzędzi wspiera nasz Dział HR w ocenie poszczególnych kandydatów według przyjętych kryteriów. Analizy dokonujemy na podstawie informacji wskazanych w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, formularzu aplikacyjnym) poprzez filtrowanie w postaci min.: grupowania kandydatów po doświadczeniu zawodowym, wykształceniu lub umiejętnościach.

 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w następujący sposób:

GROUPE CANAL+ odpowiada za:

 1. przyjęcie i wdrożenie rozwiązań technicznych i aplikacji, które są wielofunkcyjne dla całej grupy GROUPE CANAL+ (w tym dla CANAL+) w celu zapewnienia wspólnych i podobnych usług i działań w prowadzeniu oraz w obsłudze procesów rekrutacyjnych;
 2. udzielenie CANAL+ dostępu do systemu GROUPE CANAL+;
 3. przechowywanie danych osobowych.

 

CANAL+ odpowiada za przekazanie do GROUPE CANAL+ danych osobowych w celu:

 1. umożliwienia wdrożenia i funkcjonowania systemu GROUPE CANAL+;
 2. przygotowywania raportów i analiz dotyczących prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

 

5. CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer kontaktowy lub adres e-mail, doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali takie dane, proszę ich nie umieszczać w swoim zgłoszeniu.

 

6. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania sprostowania danych – masz prawo podać poprawne i aktualne dane, a w przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych – poprawić je lub uzupełnić;
 2. dostępu do danych – możesz w każdej chwili dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy i otrzymać ich kopię;
 3. żądania usunięcia danych – jeśli uznasz, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku Twoich wątpliwości dotyczących prawidłowości przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które zostały dostarczone Administratorowi;
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – masz prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody pozostaje w pełni ważne i legalne;
 8. złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl).

 

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

 1. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu tej rekrutacji,
 2. w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji,
 3. ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres 3 lat od zakończenia bieżącej rekrutacji, zgodnie z Kodeksem Pracy, w sytuacji gdy zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie w okresie wskazanym w pkt. 1 powyżej, że osoba wstąpi z takimi roszczeniami.

 

8. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przekazywane i przechowywane w systemie GROUPE CANAL+.

W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom administracji publicznej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź innym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych/ udostępnieniu danych osobowych.

 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.
2CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 000030685.
3GROUPE CANAL+ SA, spółka akcyjna działającą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą, 1 place du Spectacle, 92130 Issy les Moulineaux, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Nanterre pod numerem 420 624 777.

 

INFORMATION CLAUSE OF CANAL+ Polska S.A. ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF JOB APPLICANTS

(information obligation pursuant to art. 13 OF THE GDPR1)

 

1. WHO IS THE CONTROLLER OF PERSONAL DATA?

The controller of personal data is Canal+ Polska S.A.2  (hereinafter referred to as: The Controller” or “CANAL+”). This means that we are the entity that decides how your personal data will be used in connection with our recruitment process.

In the scope described below, CANAL+ and GROUPE CANAL+ SA3  (hereinafter referred to as: "GROUPE CANAL+") act as Joint Controllers (hereinafter also: The “Joint Controllers”, which means that they jointly determine the purposes and means of processing of your personal data. In accordance with art. 26 of the GDPR, the Joint Controllers entered into a relevant agreement.

 

2. HOW TO CONTACT US?

In all matters relating to the processing of your personal data, you can contact the Data Protection Supervisor via e-mail: iod@canalplus.pl or by post: 02-100 Warsaw, PO Box 8, with a note “Personal data protection”.

These contact details shall also serve as a contact point for all matters relating to the processing of your personal data by the Joint Administrators.

 

3. WHERE DID WE GET YOUR PERSONAL DATA?

We received them from you in connection with your response to the job advertisement at CANAL+.

 

4. WHAT IS THE PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?

Personal data included in the recruitment advertisement shall be processed by the Controller:

 1. on the basis of art. 6(1)(b) of the GDPR in order to conduct recruitment processes for the positions described in the job advertisement (data necessary to conclude the agreement);
 2. on the basis of consent, i.e. art. 6(1)(a) of the GDPR in order to participate in future recruitment processes conducted by the Controller (consent may be revoked at any time);
 3. on the basis of consent, i.e. art. 9(1)(a) of the GDPR, if the recruitment advertisement includes the data referred to in art. 9(1) of the GDPR (consent may be revoked at any time);
 4. on the basis of legitimate interest of the Controller, i.e. on the basis of art. 6(1)(f) of the GDPR in order to establish, secure, assert or defend against claims in proceedings before courts and other state authorities;
 5. on the basis of legitimate interest of the Controller, i.e. on the basis of art. 6(1)(f) of the GDPR in order to effectively conduct the recruitment process and to select a candidate who is the best fit for a particular position. The Controller shall use profiling in the form of searching and grouping candidates. Profiling consists in the assessment in the form of an analysis or a forecast of the candidate's qualifications, skills, professional predispositions, knowledge of foreign languages or other indicated features that are important for the selection of a candidate for a particular position at CANAL+. Under no circumstances does our assessment lead to automated decision making concerning the candidate's participation in the recruitment process or its results. It only helps us to take some preliminary decisions in relation to the candidate in a given recruitment process, including an objective and measurable assessment of the candidate's application. During a detailed analysis of qualifications, skills and predispositions of a given candidate for a particular position at CANAL+, we use the GROUPE CANAL+ system which, by means of various tools, supports our HR Department in the assessment of particular candidates according to the adopted criteria. The analysis is performed on the basis of the information indicated in the application documents (e.g. CV, application form) by filtering in the form of, among other things: grouping candidates by professional experience, education or skills.

 

Personal data included in the recruitment advertisement will be processed by the Joint Controllers on the basis of art. 6(1)(f) of the GDPR as follows:

GROUPE CANAL+ is responsible for:

 1. adoption and implementation of technical solutions and applications that are multifunctional for the entire GROUPE CANAL+ (including CANAL+) in order to provide common and similar services and activities in the conduct and operation of recruitment processes;
 2. granting CANAL+ access to the GROUPE CANAL+ system;
 3. personal data storage.

 

CANAL+ is responsible for providing personal data to GROUPE CANAL+ in order to:

 1. enable the implementation and operation of the CANAL+ GROUPE system;
 2. prepare reports and analyses concerning the recruitment processes conducted.

 

6. DO YOU HAVE TO PROVIDE US WITH YOUR PERSONAL DATA?

Your personal data indicated in the Labor Code or other special acts (in accordance with the requirements of the advertisement) are processed based on law and their provision is necessary in order to participate in the recruitment process (name, surname, residence address, contact number or e-mail address, professional experience, education).
Other personal data (e.g. image) are processed on the basis of your voluntary consent, which is expressed by sending us your recruitment advertisement and their provision does not affect the possibility of your participation in the recruitment process. If you do not want us to process such data, please do not include them in your advertisement.

 

5. RIGHTS CONCERNING DATA PROCESSING

You have the right to:

 1. request rectification of data – you have the right to provide correct and up-to-date data and, in the case of incorrect or incomplete data, to correct or complement them;
 2. access data – you can find out at any time what data we process and obtain a copy thereof;
 3. request erasure of data - if you believe that your data are no longer necessary for the purposes for which they were collected, you have the right to request the Controller to delete them;
 4. request limitation of data processing - if you have any doubts concerning the correctness of data processing;
 5. transfer data – you can receive and transfer from the Controller to another entity the data provided to the Controller;
 6. object to data processing;
 7. withdraw your consent at any time – you have the right to withdraw your consent concerning data processing at any time and without giving any reason; the withdrawal of consent is no retroactive, i.e. the processing that took place until the withdrawal of consent remains fully valid and legal;
 8. lodge a complaint concerning the processing of personal data with the supervisory authority.
  In the Republic of Poland, the supervisory authority is the President of the Office for Personal Data Protection (address: The Office for Personal Data Protection: Stawki Street no. 2, 00-193 Warsaw or electronically by means of the Electronic Inbox of the Office for Personal Data Protection in accordance with the information available on the website: www.uodo.gov.pl).

 

6. HOW LONG WILL WE STORE YOUR PERSONAL DATA?

Personal data will be stored for the period necessary to:

 1. conduct the recruitment process for the position described in the job advertisement and for a period of 3 months after the end of the recruitment process,
 2. in the case of consent to participate in future recruitment processes, personal data shall be processed for a period of 12 months from the end of the current recruitment process,
 3. determine, secure, pursue or defend against claims in proceedings before courts and other state authorities for a period of 3 years from the end of the current recruitment process, in accordance with the Labour Code, in a situation where a reasonable suspicion is raised within the period indicated in point 1 above that the person will make such claims.

 

7. TO WHOM DO WE TRANSFER YOUR PERSONAL DATA?

Personal data are transferred and stored in the CANAL+ GROUPE system.

If necessary, personal data can be made available to the relevant public administration authorities on the basis of generally applicable law or to other entities on the basis of an agreement on entrusting the processing of personal data/making personal data available.

 

1Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L Of 2016, no. 119, p. 1, as amended) - hereinafter referred to as “GDPR”.
2Canal+ Polska S.A, al. gen. W. Sikorskiego no. 9, 02-758 Warsaw, NIP no.: 521-00-82-774, REGON no.: 010175861, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS no.: 0000469644, share capital: PLN 441,176,000, fully paid-up, BDO no.: 000030685.
3GROUPE CANAL+ SA, a joint stock company operating under French law, with its registered office in 1 place du Spectacle, 92130 Issy les Moulineaux, France, registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce in Nanterre under number 420 624 777.

Kompletowanie zamówienia