3 września 2019 r. platforma nc+ zmieniła nazwę na Platforma CANAL+.

Zmiana nazwy nastąpiła wyłącznie w sferze wizerunkowej. Formalna nazwa spółki jak i adres oraz dane kontaktowe pozostają bez zmian. Nie ulegają również zmianie warunki umowy i regulaminów świadczenia usług. W związku ze zmianą nazwy zmienił się także adres serwisu internetowego platformy.

Jeśli chcesz przejść na stronę kanałów CANAL+ zapraszamy pod nowy adres - tv.canalplus.pl

Close_button
 • .

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Spis treści

 1. Polityka Prywatności
 2. Przetwarzanie danych przez ITI Neovision.
 3. Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision.
 4. Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision
 6. Bezpieczeństwo
Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Informacjami dotyczącymi danych osobowych (dostępnymi tutaj: https://pl.canalplus.com/daneosobowe) oraz Polityką Cookies (dostępną tutaj: https://pl.canalplus.com/cookies) określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów i Aplikacji należących do ITI Neovision.

1. Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469644, NIP: 5210082774, REGON: 010175861, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000,00 PLN (wpłaconym w całości) („ITI Neovision”) oraz spółki zależne ITI Neovision w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do ITI Neovision: pl.canalplus.com; pl.canalplus.com/internet-telefon; ncplusgo.pl; tv.pl.canalplus.com; domoplus.pl; kuchniaplus.pl; miniminiplus.pl; teletoonplus.pl; alekinoplus.pl; nsportplus.pl; planeteplus.pl; canalplussport.pl) („Serwisy”) oraz aplikacji ITI Neovision na urządzenia mobilne: Nc+GO; Nc+GO Tablet; CANAL+Sport Online; CANAL+Sport Online Tablet; Nc+GO pilot; MiniMini+ - Rybka Kolekcjonerka; MiniMini+ - Wodny Świat Rybki MiniMini ( „Aplikacje”), oraz korzystaniem z produktów lub usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub Aplikacji, a także z zasadami korzystania z produktów i usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje dostępnymi każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi.  
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których ITI Neovision będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do ITI Neovision.

2. Przetwarzanie danych przez ITI Neovision


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji jest ITI Neovision. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do ITI Neovision na adres 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub do inspektora ochrony danych na adres iodo@canalplus.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Dane osobowe przetwarzane przez ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy),
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • firmy windykacyjne,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy,
 • firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy archiwizujące dokumenty,
 • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
 • agencje marketingowe.

3. Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision


W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji ITI Neovision automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji, w tym logi systemowe zawierające:

 • datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
 • nazwę domeny,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.
Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisów lub Aplikacji.
Korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego w Serwisie pl.canalplus.com wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia ITI Neovision realizacji zamówienia oraz zrealizowania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu pl.canalplus.com, zakres i zasady przetwarzania danych określone są w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi. 

4. Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision


Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi dostarczonymi ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.
Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji handlowych drogą elektroniczną od ITI Neovision mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych ITI Neovision lub podmiotów współpracujących z ITI Neovision.


5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision


ITI Neovision na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision, w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Dane będą przetwarzane przez ITI Neovision w związku z (i) korzystaniem z usług telewizyjnych, oraz (ii) korzystaniem z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Dane te przetwarzane są do czasu wycofania zgody.
ITI Neovision przetwarza dane z urządzeń, którymi klient posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision w celu poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb klienta. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy z ITI Neovision. W opisanych powyżej celach ITI Neovision przetwarza następujące kategorie danych:

 • informacje marketingowe
 • informacje o płatnościach
 • korzystanie z serwisów internetowych
 • korzystanie z VOD
 • oglądalność kanałów tematycznych
 • parametry dekodera
 • parametry kontroli rodzicielskiej
 • parametry Multi-room
 • parametry nagrywania
 • parametry odbiornika
 • parametry oferty programowej
 • parametry połączenia internetowego
 • parametry połączenia SAT
 • parametry programu
 • parametry rekomendacji
 • parametry teletextu i EPG
 • tryb pracy dekodera
Wskazane powyżej dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet. ITI Neovision nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących klientów.


6. Bezpieczeństwo


 • ITI Neovision S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników.
  Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Spółkę, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych/ postronnych i w żadnym wypadku nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ITI Neovision S.A..
 • Fora dyskusyjne dostępne w Serwisach ITI Neovision S.A. są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ITI Neovision S.A. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji dobrowolnie ujawnionych przez użytkowników.
 • Aby zalogować się do Serwisów wpisuj adres strony internetowej jeśli go znasz i nie korzystaj z linków ani wyszukiwarek internetowych.
 • Aby zalogować się do Serwisu przejdź na jedną ze stron internetowych należących do ITI Neovision S.A. i znajdź przycisk „Zaloguj” lub wpisz ręcznie adres strony logowania.
 • Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie internetowej należącej do ITI Neovision, w tym celu:
  • sprawdź, czy w polu adresu strony internetowej w przeglądarce wyświetla się poprawnie adres strony;
  • upewnij się, że adres strony internetowej zaczyna się od https://;
  • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony internetowej pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami powinny być zaszyfrowane. Dodatkowo, jeśli potrafisz sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla *pl.canalplus.com, organizacja: ITI NEOVISION S.A.
 • Stosuj skomplikowane hasła. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć (hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym znaki specjalne, liczby, duże i małe litery).
 • Nie używaj w haśle prostych zwrotów oraz informacji, które łatwo można z Toba powiązać (np. imię czy nazwisko) lub odgadnąć (np. aktualny miesiąc, rok). Przykład złego hasła: agnieszka1998, Zima2019, Warszawa2010.
 • Regularnie zmieniaj hasła i nie udostępniaj ich nikomu.
 • Nie wykorzystuj tych samych haseł, które stosujesz w innych systemach, aplikacjach lub serwisach internetowych, na forach, czy portalach internetowych.
 • Sprawdzaj poprawność strony internetowej Serwisu, z którym się łączysz (certyfikat SSL oraz połączenie HTTPS).
 • Nie wchodź na podejrzane i nieznane strony internetowe - zwracaj uwagę na adresy URL stron, które odwiedzasz. Takie strony mogą zainfekować Twoje urządzenia złośliwym oprogramowaniem.
 • Nie podawaj danych osobowych na niezaufanych lub nieznanych wcześniej stronach internetowych, w szczególności nigdy nie podawaj swojego loginu i hasła na stronach internetowych obcych serwisów.
 • Nie korzystaj z linków, do których nie masz pewności, że pochodzą one od ITI Neovision,

Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych >>>
Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM PLATFORMY CANAL+?
Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9 („Administrator”), adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 (z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A., który może być realizowany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak np. telefon oraz automatycznych systemów wywołujących służących m.in. do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych. 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
    1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii
    2) prawo do sprostowania danych
    3) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych
    4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
    5) prawo do przenoszenia danych
    6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
    7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
    8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): np. agenci, call center.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, skr. pocztowa nr 8, 02-100, Warszawa NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 000030685.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez ITI Neovision S.A. lub Podmioty Współpracujące do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając m.in. wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Dalsze korzystnie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Rozumiem