head-na-strony-informacyjne_desktop_2360x1174_01

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści

 1. Polityka Prywatności
 2. Przetwarzanie danych przez ITI Neovision.
 3. Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision.
 4. Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision
 6. Bezpieczeństwo

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Informacjami dotyczącymi danych osobowych (dostępnymi tutaj: https://pl.canalplus.com/daneosobowe) oraz Polityką Cookies (dostępną tutaj: https://pl.canalplus.com/cookies) określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów i Aplikacji należących do ITI Neovision.


1. Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469644, NIP: 5210082774, REGON: 010175861, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000,00 PLN (wpłaconym w całości) („ITI Neovision”) oraz spółki zależne ITI Neovision w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do ITI Neovision: pl.canalplus.com; pl.canalplus.com/internet-telefon; ncplusgo.pl; tv.pl.canalplus.com; domoplus.pl; kuchniaplus.pl; miniminiplus.pl; teletoonplus.pl; alekinoplus.pl; nsportplus.pl; planeteplus.pl; canalplussport.pl) („Serwisy”) oraz aplikacji ITI Neovision na urządzenia mobilne: Nc+GO; Nc+GO Tablet; CANAL+Sport Online; CANAL+Sport Online Tablet; Nc+GO pilot; MiniMini+ - Rybka Kolekcjonerka; MiniMini+ - Wodny Świat Rybki MiniMini ( „Aplikacje”), oraz korzystaniem z produktów lub usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub Aplikacji, a także z zasadami korzystania z produktów i usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje dostępnymi każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi.
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których ITI Neovision będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do ITI Neovision.

2. Przetwarzanie danych przez ITI Neovision


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji jest ITI Neovision. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do ITI Neovision na adres 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub do inspektora ochrony danych na adres iodo@canalplus.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Dane osobowe przetwarzane przez ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 

 • partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy),
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • firmy windykacyjne,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy,
 • firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy archiwizujące dokumenty,
 • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
 • agencje marketingowe.

3. Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision


W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji ITI Neovision automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji, w tym logi systemowe zawierające:

 

 • datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
 • nazwę domeny,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.

Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisów lub Aplikacji.
Korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego w Serwisie pl.canalplus.com wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia ITI Neovision realizacji zamówienia oraz zrealizowania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu pl.canalplus.com, zakres i zasady przetwarzania danych określone są w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi.


4. Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision


Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi dostarczonymi ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.
Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji handlowych drogą elektroniczną od ITI Neovision mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych ITI Neovision lub podmiotów współpracujących z ITI Neovision.


5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision


ITI Neovision na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision, w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Dane będą przetwarzane przez ITI Neovision w związku z (i) korzystaniem z usług telewizyjnych, oraz (ii) korzystaniem z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Dane te przetwarzane są do czasu wycofania zgody.
ITI Neovision przetwarza dane z urządzeń, którymi klient posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision w celu poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb klienta. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy z ITI Neovision. W opisanych powyżej celach ITI Neovision przetwarza następujące kategorie danych:

 

 • informacje marketingowe
 • informacje o płatnościach
 • korzystanie z serwisów internetowych
 • korzystanie z VOD
 • oglądalność kanałów tematycznych
 • parametry dekodera
 • parametry kontroli rodzicielskiej
 • parametry Multi-room
 • parametry nagrywania
 • parametry odbiornika
 • parametry oferty programowej
 • parametry połączenia internetowego
 • parametry połączenia SAT
 • parametry programu
 • parametry rekomendacji
 • parametry teletextu i EPG
 • tryb pracy dekodera

Wskazane powyżej dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet. ITI Neovision nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących klientów.


6. Bezpieczeństwo


 • ITI Neovision S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników.
  Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Spółkę, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych/ postronnych i w żadnym wypadku nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ITI Neovision S.A..
 • Fora dyskusyjne dostępne w Serwisach ITI Neovision S.A. są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ITI Neovision S.A. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji dobrowolnie ujawnionych przez użytkowników.
 • Aby zalogować się do Serwisów wpisuj adres strony internetowej jeśli go znasz i nie korzystaj z linków ani wyszukiwarek internetowych.
 • Aby zalogować się do Serwisu przejdź na jedną ze stron internetowych należących do ITI Neovision S.A. i znajdź przycisk „Zaloguj” lub wpisz ręcznie adres strony logowania.
 • Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie internetowej należącej do ITI Neovision, w tym celu:
  • sprawdź, czy w polu adresu strony internetowej w przeglądarce wyświetla się poprawnie adres strony;
  • upewnij się, że adres strony internetowej zaczyna się od https://;
  • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony internetowej pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami powinny być zaszyfrowane. Dodatkowo, jeśli potrafisz sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla *pl.canalplus.com, organizacja: ITI NEOVISION S.A.
 • Stosuj skomplikowane hasła. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć (hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym znaki specjalne, liczby, duże i małe litery).
  Nie używaj w haśle prostych zwrotów oraz informacji, które łatwo można z Toba powiązać (np. imię czy nazwisko) lub odgadnąć (np. aktualny miesiąc, rok). Przykład złego hasła: agnieszka1998, Zima2019, Warszawa2010.
 • Regularnie zmieniaj hasła i nie udostępniaj ich nikomu.
 • Nie wykorzystuj tych samych haseł, które stosujesz w innych systemach, aplikacjach lub serwisach internetowych, na forach, czy portalach internetowych.
 • Sprawdzaj poprawność strony internetowej Serwisu, z którym się łączysz (certyfikat SSL oraz połączenie HTTPS).
 • Nie wchodź na podejrzane i nieznane strony internetowe - zwracaj uwagę na adresy URL stron, które odwiedzasz. Takie strony mogą zainfekować Twoje urządzenia złośliwym oprogramowaniem.
 • Nie podawaj danych osobowych na niezaufanych lub nieznanych wcześniej stronach internetowych, w szczególności nigdy nie podawaj swojego loginu i hasła na stronach internetowych obcych serwisów.
 • Nie korzystaj z linków, do których nie masz pewności, że pochodzą one od ITI Neovision,

Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych
Przeczytaj więcej o cookies
Przeczytaj więcej o polityce prywatności TVN