Polityka prywatności

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO1)

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A.2 (dalej jako: „Administrator” lub „CANAL+”). Oznacza to, że jesteśmy podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane w Serwisie CANAL+ online.

W zakresie opisanym poniżej CANAL+ i GROUPE CANAL+ SA3 (dalej jako: „GROUPE CANAL+”) pełnią rolę Współadministratorów (dalej także jako: „Współadministratorzy”), co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 26 RODO Współadministratorzy zawarli stosowne porozumienie.

 

2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl lub korespondencyjnie: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Te dane kontaktowe służą również jako punkt kontaktowy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Współadministratorów.

 

3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w Serwisie CANAL+ online oraz dokonywania transakcji płatniczych, a także zebraliśmy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług.

 

4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. rejestracja konta i logowanie do Serwisu CANAL+ online
 2. weryfikacja wiarygodności płatniczej 
 3. świadczenie usług
 4. obsługa klienta

  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność Twoich danych osobowych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie];

 1. wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów podatkowych i rachunkowych 

  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na niezbędność Twoich danych osobowych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze];

 1. opracowywanie raportów sprzedażowych, analiz biznesowych i statystycznych, raportów dotyczących oglądalności oraz rozwoju i jakości technicznej świadczonych usług, przeprowadzanie ankiet poziomu satysfakcji pod kątem poprawy działania Serwisu CANAL+ online i oszacowania głównych zainteresowań oraz potrzeb Użytkowników
 2. przekazywanie spersonalizowanych rekomendacji dotyczących oferowanych w Serwisie CANAL+ online treści na podstawie analizy sposobu korzystania z Serwisu CANAL+ online i utworzonego profilu (w tym celu będziemy gromadzić w szczególności dane na temat posiadanej oferty, okresu korzystania z Serwisu CANAL+ online, rodzaju urządzeń, na których korzystasz z usług, formy dostępu do Internetu, płatności, historii zakupów, kontaktów z Administratorem, a także oglądalności zarówno pod względem czasu, jak i rodzaju wybieranych treści)
 3. zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w Serwisie CANAL+ online
 4. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności (tj. wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
 5. ustalenie, obrona, dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń 

  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora];

 1. marketing bezpośredni usług własnych 

  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej odrębnej zgody].

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach:

 1. weryfikacja wykupionego pakietu i udzielenie dostępu do Serwisu CANAL+ online

  CANAL+ odpowiada za przekazanie do GROUPE CANAL+ danych umożliwiających weryfikację wykupionego pakietu, a GROUPE CANAL+ odpowiada za udzielenie dostępu do Serwisu CANAL+ online;

 2. przekazywanie spersonalizowanych rekomendacji dotyczących oferowanych w Serwisie CANAL+ online treści na podstawie utworzonego profilu

  GROUPE CANAL+ odpowiada za algorytm służący do personalizacji rekomendacji, a CANAL+ odpowiada za rekomendowane treści;

 3. dostarczanie skonsolidowanych statystyk i globalnych pomiarów oglądalności w Serwisie CANAL+ online

  CANAL+ odpowiada za przekazanie do GROUPE CANAL+ danych umożliwiających dostarczanie analiz statystycznych oraz globalnych analiz oglądalności;

 4. techniczna obsługa Serwisu CANAL+ online

  CANAL+ i GROUPE CANAL+ są odpowiedzialne za obsługę techniczną Serwisu CANAL+ online, monitorowanie i obsługę błędów lub awarii 


[na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów].

 

5. CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w celu analizy lub prognozy Twoich preferencji i zainteresowań. Może to wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację poprzez możliwość przedstawienia spersonalizowanych i atrakcyjnych pakietów usług oraz rabatów przez e-mail lub powiadomienia push. Czynności te wykonujemy na podstawie Twojej wyraźnej zgody [art. 22 ust. 2 lit. c) RODO].

W tym celu będziemy automatycznie gromadzić (w tym profilować) dane dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu CANAL+ online, w szczególności na temat posiadanej oferty, okresu korzystania z Serwisu CANAL+online, rodzaju urządzeń, na których korzystasz z usług, formy dostępu do Internetu, płatności, historii zakupów, kontaktów z Administratorem, a także oglądalności zarówno pod względem czasu, jak i rodzaju wybieranych treści. Pozwoli nam to również doskonalić ofertę w Serwisie CANAL+ online.

 

6. CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta. W tym celu wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 1. adres e-mail
 2. samodzielnie ustalone przez Ciebie hasło dostępu do Twojego konta w Serwisie CANAL+ online.


W przypadku chęci oglądania English Premier League (EPL) wymagamy podania również adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Powyższe dane mogą być przez Ciebie samodzielnie zmieniane po zalogowaniu się do swojego konta.

Wyżej wymienione dane mogą być przez Ciebie również przekazywane w przypadku osobistego kontaktu z nami.

 

7. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a w przypadku podania błędnych danych – poprawić je;
 2. dostępu do danych – Użytkownik może w każdej chwili dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy w Serwisie CANAL+ online i otrzymać ich kopię;
 3. żądania usunięcia danych – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia; Użytkownik może samodzielnie usunąć konto w Serwisie CANAL+ online;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku wątpliwości Użytkownika dotyczących prawidłowości przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Współadministratorów lub podmiotu trzeciego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody w zakładce „Konto”;
 8. uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 9. złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.


Powyższe prawa przysługują Ci również odpowiednio co do danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów. Dodatkowo sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania spersonalizowanych rekomendacji możesz wyrazić poprzez ustawienia w Serwisie CANAL+ online.

 

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres:

 1. niezbędny do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie;
 2. niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższy niż jeden rok, licząc od zakończenia miesiąca, w którym Użytkownik miał dostęp do reklamowanej usługi;
 3. przewidziany dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;
 4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, Współadministratorów lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania oraz do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. do 5 (pięciu) lat, licząc od zakończenia miesiąca, w którym Użytkownik korzystał z usługi, w celu opracowywania analiz oglądalności, sprzedażowych, biznesowych i statystycznych;
 6. niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących Administratorowi;
 7. do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;
 8. do momentu usunięcia konta w Serwisie CANAL+ online przez Użytkownika, a następnie przez okresy wymienione odpowiednio powyżej.

 

9. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom świadczącym Administratorowi lub Współadministratorom usługi niezbędne do świadczenia Serwisu CANAL+ online, w szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej i technologicznej, rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych;
 2. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym realizację płatności, podmiotom badającym opinie klientów oraz kontrahentom biznesowym, sponsorom, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

2 CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 000030685.

3 GROUPE CANAL+ SA, spółka akcyjna działającą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą, 1 place du Spectacle, 92130 Issy les Moulineaux, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Nanterre pod numerem 420 624 777.

 

Pobierz Politykę Prywatności w formacie .pdf