Reklamacja – jak złożyć, w jakim terminie otrzymam odpowiedź?

Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w Regulaminie świadczenia usług, w rozdziale XI.

Reklamację możesz złożyć:

 • pisząc do nas za pośrednictwem Strefy CANAL+
 • w dowolnym punkcie
 • listownie na adres CANAL+ Polska S.A., skr. poczt. 8, 02-100 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem 801 044 944 lub 22 310 47 47 (opłata według stawek operatora).

Rozpatrujemy wyłącznie reklamacje zgłoszone przez Abonenta lub osobę pisemnie upoważnioną. Odpowiedzi udzielamy maksymalnie w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeśli składając reklamację wyrazisz lub wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymanie potwierdzenia złożenia reklamacji oraz odpowiedzi na nią w formie elektronicznej odpowiedź wyślemy mailem. W innym wypadku listownie na adres do korespondencji.

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego przysługuje Ci prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego, a w przypadku gdy jesteś konsumentem prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnych lub przed sądem polubownym.

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania abonenta
  • numer abonenta
  • numer karty dekodującej
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty
  • numer  konta  bankowego  lub  adres  właściwy  do  wypłaty  odszkodowania  lub  innej  należności  albo  wniosek  o  ich  zaliczenie  na poczet  przyszłych  opłat  w przypadku,  gdy  reklamujący  żąda  wypłaty  odszkodowania lub innej należności
  • podpis abonenta – w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIE?